Urban2 :: Evgeny Z. :: fotoclub.info
镱耢铗疱螯 磬 忮顸 疣
赅漯桊钼囗桢
麇痦-徨臌
    
             

桧纛痨圉

 • 磬玮囗桢 Urban2
 • 痼狃桕 凄眇
 • 铒筢腓觐忄眍 24.08.2009 20:46
 • 赅戾疣Canon - PowerShot S80
 • 钺牝桠 -
 • 镳铖祛蝠钼 9148
 • 蝈汨 Urban, world

EXIF 溧眄

 • 澡痨 Canon - PowerShot S80
 • 蔫圄疣沆 f/5.0
 • 蔓溴疰赅 1/640
 • 灶牦耥铄 疣耨蝾龛 17 mm
 • 埋稃 24
 • Adobe Photoshop CS3 Windows

戾耱 聱屐觇

 • 耱疣磬 沿
 • 泐痤 NewYork

铞屙赅 纛蝾

 • 耩邃龛 徉 1.67
 • 耋祆 徉腩 5
 • 怦邈 泐腩耦 3 [桧纛]

漯筱桢 纛蝾 噔蝾疣

疱觌囔

觐祆屙蜞痂

 • 隋磬 枢膻骓24.08.2009 21:19
 • 埋 眇...蝾朦觐 赅-蝾 铐 箧 耔朦眍 镳戾睃觐 耔滂)洛潼 蜞 磬漕???)))

 • Evgeny Z.24.08.2009 22:11
 • 忸珈铈眍 耠桫觐 镳戾睃觐, 眍 羼腓 礤 铠栳帼顸 纛蝾沭圄桊钼嚯 磬 牮 玟囗梃 25 噫, 镳梓屐 疣牦瘃 猁 忡 筱豚, 潴爨 礤 铟屙 猁腩 镳蝽 耔溴螯 徨 耱疣躅怅, 蝈 犷脲 耱螯 漕 怃弪 蜞牦 恹耦蝮, 眍 玎溧麇 镟疱睃 耧疣忤腭)), 蝾 黩 赅襦弪 铠栳觇, 忸琰祗 磬 玎戾蜿, 耧囫栳.纛蝾沭圄 铐豚轫

项朦珙忄蝈腓 铐豚轫 (0):
妙耱 铐豚轫: 9
锑犟桁嚯铄 麒耠 镱朦珙忄蝈脲: 31 , 21.03.2011 20:27 | 锑犟桁嚯铄 麒耠 泐耱彘: 950 , 06.04.2016 00:54

疱觌囔